Education Quality Warning System : RMU
เกี่ยวกับ Cockpit@RMU

ระบบ Cockpit จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร ที่ต้องการรับทราบตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามแบบเป็นปัจจุบัน โดยทางคณะผู้จัดทำโปรแกรม หวังว่า ผู้รับผิดชอบทุกท่าน จะได้รับความสะดวกในการทำงาน และทำให้มหาวิทยาลัยมีการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น

คะแนนล่าสุด
ติดต่อเรา

© 2011 ลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดย อ.พัชระ นาเสงี่ยม โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี