Education Quality Warning System : RMU


 • 1) ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
 •     - ผู้รับผิดชอบ : 8ogdj'ahkxitmko, เสาวนีย์ ศรีวิชา, รตวรรณ ประวิรัตน์,
 •       [ไฟล์รายละเอียดตัวชี้วัด]

 • 2) ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุการอุดมศึกษา
 •     - ผู้รับผิดชอบ : รตวรรณ ประวิรัตน์,
 •       [ไฟล์รายละเอียดตัวชี้วัด]

 • 3) ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายที่สะท้อนเอกลักษณ์ จุดเน้น รวมทั้ง วัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา
 •       [ไฟล์รายละเอียดตัวชี้วัด]

 • 3.1) ระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 •     - ผู้รับผิดชอบ : รตวรรณ ประวิรัตน์,
 •       [ไฟล์รายละเอียดตัวชี้วัด]

 • 3.2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือส่งเสริมวิทยฐานะให้ได้มาตรฐานตามวิชาชีพ
 •     - ผู้รับผิดชอบ : รตวรรณ ประวิรัตน์,
 •       [ไฟล์รายละเอียดตัวชี้วัด]

 • 3.3) ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 •     - ผู้รับผิดชอบ : รตวรรณ ประวิรัตน์,
 •       [ไฟล์รายละเอียดตัวชี้วัด]

 • 3.4) ระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ/หรือท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 •     - ผู้รับผิดชอบ : รตวรรณ ประวิรัตน์,
 •       [ไฟล์รายละเอียดตัวชี้วัด]


 • 4.1) มาตรฐานด้านบัณฑิต

 • 4.1.1) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
 •     - ผู้รับผิดชอบ : เสาวนีย์ ศรีวิชา, รตวรรณ ประวิรัตน์,
 •       [ไฟล์รายละเอียดตัวชี้วัด]

 • 4.1.2) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา
 •     - ผู้รับผิดชอบ : เสาวนีย์ ศรีวิชา, รตวรรณ ประวิรัตน์,
 •       [ไฟล์รายละเอียดตัวชี้วัด]

 • 4.1.3) ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

 • 4.1.4) ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก
 •       [ไฟล์รายละเอียดตัวชี้วัด]

 • 4.2) มาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

 • 4.2.1) ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ
 •     - ผู้รับผิดชอบ : อาภากร ชนินทรานุกูล,
 •       [ไฟล์รายละเอียดตัวชี้วัด]

 • 4.2.2) ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ
 •     - ผู้รับผิดชอบ : อาภากร ชนินทรานุกูล,
 •       [ไฟล์รายละเอียดตัวชี้วัด]

 • 4.2.3) ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธ์และ/หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ
 •     - ผู้รับผิดชอบ : อาภากร ชนินทรานุกูล,
 •       [ไฟล์รายละเอียดตัวชี้วัด]
 • 6.2) ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา
 •     - ผู้รับผิดชอบ : รตวรรณ ประวิรัตน์,
 •       [ไฟล์รายละเอียดตัวชี้วัด]


 • 7.1) ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 •     - ผู้รับผิดชอบ : เสาวนีย์ ศรีวิชา, รตวรรณ ประวิรัตน์,


 • 8) ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/รายจ่ายภาพรวม/เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
 •       [ไฟล์รายละเอียดตัวชี้วัด] • 12) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 •     - ผู้รับผิดชอบ : 8ogdj'ahkxitmko, เสาวนีย์ ศรีวิชา, รตวรรณ ประวิรัตน์,
 •       [ไฟล์รายละเอียดตัวชี้วัด]

© 2011 ลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดย อ.พัชระ นาเสงี่ยม โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี