Education Quality Warning System : RMU


 • 1.1) กระบวนการพัฒนาแผน

 • 2.1) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

 • 2.2) อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

 • 2.3) อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 • 2.4) ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

 • 2.5) ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
 •     - ผู้รับผิดชอบ : รตวรรณ ประวิรัตน์,

 • 2.6) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

 • 2.7) ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

 • 2.8) ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

 • 3.1) ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

 • 3.2) ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

 • 4.1) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 •     - ผู้รับผิดชอบ : เสาวนีย์ ศรีวิชา, รตวรรณ ประวิรัตน์, อาภากร ชนินทรานุกูล,

 • 4.2) ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 •     - ผู้รับผิดชอบ : เสาวนีย์ ศรีวิชา, รตวรรณ ประวิรัตน์, อาภากร ชนินทรานุกูล,

 • 4.3) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย
 •     - ผู้รับผิดชอบ : เสาวนีย์ ศรีวิชา, รตวรรณ ประวิรัตน์, อาภากร ชนินทรานุกูล,

 • 5.1) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

 • 5.2) กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

 • 6.1) ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 • 7.1) ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

 • 7.2) การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

 • 7.3) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
 •     - ผู้รับผิดชอบ : เสาวนีย์ ศรีวิชา, รตวรรณ ประวิรัตน์,

 • 7.4) ระบบบริหารความเสี่ยง

 • 8.1) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

 • 9.1) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 • 10.1) การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)

 • 10.2) ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิด พฤติกรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน

 • 11.1) ระดับความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่ตอบสนองต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มรม.)
 •     - ผู้รับผิดชอบ : รตวรรณ ประวิรัตน์,

 • 11.2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือ ส่งเสริมวิทยฐานะให้ได้มาตรฐานตามวิชาชีพ (มรม.)
 •     - ผู้รับผิดชอบ : รตวรรณ ประวิรัตน์,

 • 11.3) ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มรม.)
 •     - ผู้รับผิดชอบ : รตวรรณ ประวิรัตน์,

 • 11.4) ระดับความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (มรม.)
 •     - ผู้รับผิดชอบ : รตวรรณ ประวิรัตน์, เสาวนีย์ ศรีวิชา,

© 2011 ลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดย อ.พัชระ นาเสงี่ยม โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี