Education Quality Warning System : RMU


 • 1) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
 •     - ผู้รับผิดชอบ : เสาวนีย์ ศรีวิชา, รตวรรณ ประวิรัตน์,

 • 2) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
 •     - ผู้รับผิดชอบ : เสาวนีย์ ศรีวิชา, รตวรรณ ประวิรัตน์,

 • 3) ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

 • 4) ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์

 • 5) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

 • 6) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

 • 7) ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

 • 8) การนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย

 • 9) การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

 • 10) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

 • 11) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

 • 12) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน

 • 13) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน

 • 14) การพัฒนาคณาจารย์

 • 15) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด

 • 16) ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน

 • 17) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

 • 18) ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ

© 2011 ลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดย อ.พัชระ นาเสงี่ยม โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี