Education Quality Warning System : RMU

User related OPDC


NAME
OPDC
 • 8ogdj'ahkxitmko
  [1] ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
  [3.1] ระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  [2] ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุการอุดมศึกษา
  [1] ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
  [12] ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 • เสาวนีย์ ศรีวิชา
  [1] ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
  [3.1] ระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  [1] ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
  [4.1.1] ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
  [4.1.2] ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา
  [12] ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
  [7.1] ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  [4.3] เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย
  [4.1] ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
  [4.2] ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
  [7.3] ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
  [1] บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
  [2] คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
  [11.4] ระดับความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (มรม.)
 • ศราวุธ ลิ้มประเสริฐ
  [2] ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุการอุดมศึกษา
  [3.1] ระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ธนภัทร
  [1] ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
 • รตวรรณ ประวิรัตน์
  [3.1] ระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  [1] ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
  [3.1] ระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  [3.2] ระดับความสำเร็จของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือส่งเสริมวิทยฐานะให้ได้มาตรฐานตามวิชาชีพ
  [3.3] ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  [3.4] ระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ/หรือท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
  [4.1.1] ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
  [4.1.2] ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา
  [6.1] ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
  [6.2] ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา
  [12] ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
  [2] ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุการอุดมศึกษา
  [7.1] ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  [2.5] ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
  [4.3] เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย
  [4.1] ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
  [4.2] ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
  [7.3] ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
  [1] บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
  [2] คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
  [11.4] ระดับความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (มรม.)
  [11.3] ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มรม.)
  [11.1] ระดับความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่ตอบสนองต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มรม.)
  [11.2] ระดับความสำเร็จของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือ ส่งเสริมวิทยฐานะให้ได้มาตรฐานตามวิชาชีพ (มรม.)
 • ดร.ทองม้วน นาเสงี่ยม
  none
 • nakhairn muangon
  none
 • นางสาวปวีณา พันธศรี
  none
 • sittinan jaikumkao
  none
 • นาถยา แฝงเดโช
  none
 • supit sirirat
  none
 • ทรงศักดิ์ ทิมา
  none
 • ยุทธยง แดนไธสง
  none
 • อาภากร ชนินทรานุกูล
  [4.2.1] ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ
  [4.2.2] ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ
  [4.2.3] ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธ์และ/หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ
  [4.3] เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย
  [4.1] ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
  [4.2] ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 • นายจรัญ แก้วอู๋
  none
 • วัชรินทร์ แจ่มพงษ์
  none
 • นายมานพ สมภูมิ
  none
 • adminsar
  none
 • tset
  none
 • 12
  none
 • zxczxc
  none
 • ไกรวิช
  none
 • pariyat Namsanga
  none
 • qa
  none
 • สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
  none
 • none
 • lamduan duangkomtha
  none

© 2011 ลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดย อ.พัชระ นาเสงี่ยม โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี