Education Quality Warning System : RMU

รายละเอียดที่ 4.2.1


ข้อมูลแก้ไขล่าสุดเมื่อ : June 30, 2011, 10:23 am

ข้อที่ : 4.2.1
ชื่อ : ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ
ปีที่ประเมิน : 2553
หน่วย : ร้อยละ
ประเภท : ด้านประสิทธิผล
ผู้รับผิดชอบ : อาภากร ชนินทรานุกูล,
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับที่ 1ระดับที่ 2ระดับที่ 3ระดับที่ 4ระดับที่ 5
12345
คะแนนปัจจุบัน : 2.15
คะแนนสุดท้าย :
คะแนนเป้าหมาย : 3
คะแนนย่ำแย่ : 2
ผลการดำเนินงาน : 15.1603
คะแนนรอบการประเมิน :
   3 months : 1
   6 months : 1
   9 months : 1
   12 months : 1
   final : 2.0321
ไฟล์รายละเอียดตัวชี้วัด

คำอธิบาย :
 1. เปรียบเทียบงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ โดยให้นำเสนอในรูปร้อยละ ทั้งนี้การเป็นอาจารย์ประจำและ/ หรือนักวิจัยประจำ ให้นับอาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมอาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ
 2. งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม
 3. งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จำเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้า หรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  หรืองานที่ได้รับสิทธิบัตรเป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการเสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา  หรือแสดงความเป็นต้นแบบ  ต้นความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น  รวมทั้ง สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมและจิตรกรรม   
 4. การตีพิมพ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  หมายถึง การที่บทความทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ ในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่มีผู้ประเมินอิสระหรือ    พิชญพิจารณ์ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้สอนหรือปฏิบัติงานในสถาบันของผู้ส่งบทความ        ทำหน้าที่พิจารณาตีพิมพ์ประเมินบทความก่อนได้รับการตีพิมพ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 5. การเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง การที่บทความทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ ในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับการเผยแพร่ที่เทียบเท่าวารสาร เช่น สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร รวมทั้งบทความงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการนำเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยต้องเป็นบทความที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์รวมเล่มในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่เป็นการตีพิมพ์บทความฉบับเต็ม (Full text)
 6. วารสารวิชาการระดับชาติ ได้แก่ วารสารวิชาการอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ทั้งนี้วารสารระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติจะสามารถนำมานับรวมได้ก็ต่อเมื่อ1) วารสารนั้นมีผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review) 2) คณะบรรณาธิการฉบับนั้นเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวารสาร และ 3) กองบรรณาธิการจะต้องมาจากสถาบันอื่นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
 7.  วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ได้แก่ วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้วารสารระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากลจะสามารถนำมานับรวมได้ก็ต่อเมื่อวารสารนั้นมีคณะบรรณาธิการเป็นชาวต่างประเทศอย่างน้อย 1 คน และมีบทความวิจัยจากต่างประเทศลงตีพิมพ์ อย่างน้อย 1 เรื่องหรือ 1 บทความ ในแต่ละฉบับ ที่ตีพิมพ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 8. การนับวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ สามารถนับรวมวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้การรับรองได้ด้วย
 9. ฐานข้อมูลระดับชาติ  หมายถึง ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศที่มีในประเทศไทย  โดยอาจอยู่ในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ของรัฐบาล  ฯลฯ  รายละเอียดของสารสนเทศ ครอบคลุมถึง รายการบรรณานุกรม   สาระสังเขปประกอบ  หรืออาจมีเนื้อหาเต็มด้วย  ทั้งนี้สามารถสืบค้นข้อมูลการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติ จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  (Thai Journal Citation Index Centre; TCI)  http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/tcidatabase.html
 10. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  หมายถึง ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศจากนานาประเทศ  โดยอาจอยู่ในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของสารสนเทศครอบคลุมถึง รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป  และเนื้อหาเต็ม 

ตัวอย่างฐานข้อมูลระดับชาติ/นานาชาติ

 • ฐานข้อมูลนานาชาติที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้การรับรอง โดยใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (http://rgj.trf.or.th/thai/rgj44.asp)

            1. สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                     1.1 SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0034.html

                    1.2 MEDLINE = http://medline.cos.com/

                    1.3 BIOSIS = http://www.biosis.org/

                    1.4 CA SEARCH = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0399.html

                    1.5 EiCOMPENDEX = http://www.ei.org/databases/compendex.html

                    1.6 INSPEC = http://www.theiet.org/publishing/inspec/

      2. สาขาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                     2.1 Social SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0007.html

                    2.2 ERIC = http://www.eric.ed.gov/

                    2.3 PsycINFO = http://www.apa.org/psycinfo/

                    2.4 Sociological Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php

                    2.5 Arts & Humanities Search = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0439.html

                    2.6 Linguistics and Language Behavior Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/llba-set-c.php

      3. วารสารที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยและ สกว. ยอมรับ โดยบทความวิจัยนั้นต้องตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

                    3.1 Journal of Medical Association of Thailand

                    3.2 Thai Journal of Surgery

                    3.3 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health

                    3.4 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology

                    3.5 ScienceAsia

                    3.6 Thai Journal of Agricultural Science

                    3.7 Manusya

                    3.8 Journal of Population and Social Studies

                    3.9 Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Linguistics and Language

      4. ฐานข้อมูลมาตรฐานสากลอื่นๆ

 • ISI = http://portal.isiknowledge.com/
 • MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet
 • ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/
 • Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/
 • Biosisi = http://www.biosis.org/
 • Scopus = http://www.info.scopus.com/
 • Pubmed = http://www.pubmed.gov/
 • Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost and then academic search premium)
 • Infotrieve = http://www.infotrieve.com
 • Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/

            การแจงนับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ      ในปีงบประมาณพ.ศ. 2553 จะไม่นับซ้ำแม้ว่าบทความนั้นจะมีการตีพิมพ์เผยแพร่หลายครั้ง/หลายฉบับก็ตาม
           อาจารย์ประจำ หมายถึง อาจารย์ประจำทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมถึงอาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างทั้งปีการศึกษา (จ้างไม่ต่ำกว่า 9 เดือน) ทั้งนี้ให้นับเฉพาะอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ   
           นักวิจัยประจำ หมายถึง  ข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจ้างทั้งปีการศึกษา (จ้างไม่ต่ำกว่า 9 เดือน)  ทั้งนี้ให้นับเฉพาะนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ   

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

            มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  รายละเอียดดังต่อไปนี้

 1.  จัดทำระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การส่งเสริมเผยแพร่บทความวิชาการพ.ศ. 2550  ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550
 2. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง อัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการส่งเสริมเผยแพร่บทความวิชาการ พ.ศ. 2552   ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
 3. การขอรับการสนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่บทความวิชาการ มหาวิทยาลัย สำหรับข้าราชการพลเรือน พนักงาน พนักงานราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สามารถเสนอให้คณะกรรมการบริหารการส่งเสริมเผยแพร่บทความวิชาการพิจารณาการจ่ายเงินสนับสนุนเผยแพร่บทความวิชาการ
  ตามแบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่บทความวิชาการ มหาวิทยาลัย สำหรับข้าราชการพลเรือน พนักงาน พนักงานราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 4. จัดทำระบบฐานข้อมูลวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ชื่อเว็บไซต์  : http://research.rmu.ac.th  เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยนำเข้ารายการผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติ ระดับนานาชาติ และวารสารวิชาการทั่วไป
 5. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความทางวิชาการ” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทความทางวิชาการทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์   วิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ คือ ศาสตราจารย์ ดร. อังศุมาลย์  จันทราปัตย์  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 6. มีการสำรวจข้อมูลด้านงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทั้งในระดับคณะและระดับบุคคลโดยใช้แบบสำรวจผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

                งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รวมทั้งสิ้น 54 ผลงาน  ได้แก่

 1. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 28 ผลงาน
 2. บทความงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการนำเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการ

ระดับชาติ หรือนานาชาติ จำนวน 26 ผลงาน

ลำดับที่ 

วารสาร

ชื่อวารสาร

ชื่อบทความ

ผู้แต่งหลัก

คณะหน่วยงาน

1

ระดับชาติ

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ชูชาติ ผาระนัด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2

ระดับชาติ

วารสารศรีนครินทรวิโรฒ

การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรกลเรียงขาทองแดงในกระบวนการผลิตไดโอด

อริย์ธัช ชูโชติสกุลเลิศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

ระดับชาติ

The Nation Conference on Computer Information Technologies, CIT2010

การประสานคำตอบการจัดกลุ่มผลการสืบค้นเว็บภาษาไทยที่มีความน่าเชื่อถือ

พัชระ นาเสงี่ยม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4

ระดับชาติ

วารสารมหาวิทยาลัยศรีปทุม

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนเว็บช่วยสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด กับการสอนแบบเรียนด้วยตนเอง

ดุษฎี เทิดบารมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5

ระดับชาติ

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เพิ่มผลผลิตในกระบวนการสร้างไดโอด ด้วยศาสตร์บริหารเชิงวิศวกรรม

อริย์ธัช ชูโชติสกุลเลิศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6

ระดับชาติ

วารสารวิศวกรรมศาสตร์

แนวทางในการเลือกแผนภูมิควบคุมสำหรับการควบคุมหลายสายกระบวนการ

อริย์ธัช ชูโชติสกุลเลิศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7

ระดับชาติ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การเสริมมันเส้นหมักยีสต์-มาเลททดแทนอาหารข้นต่อประสิทธิภาพกระบวนการหมักในกระเพาะหมักและการเจริญเติบโตในโคนมสาว

สิทธิศักดิ์ คำผา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

8

ระดับนานาชาติ

The Social Sciences

Pattern on Bringing up the Edged Persons by Social Cost in Nakonratchasima Province's Community in Thailand

Ritthidet P,

คณะครุศาสตร์

9

ระดับนานาชาติ

Journal of Fish Diseases

Exophiala xenobiotica infection in Cultured striped jack, Pseudocararanx dentax (Bloch & Schneider), in Japan

Munchan C,

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

10

ระดับนานาชาติ

Fish Pathology

Histopathology of Striped Jack Pseudocaranx dentax Experimentally Infected with Ochroconis humicola

Munchan C,

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

11

ระดับนานาชาติ

Research Journal of Dairy Science.

Effects of Malate and Cassava Hay in High-Quality Feed Block on Ruminal Fermentation Efficiency and Digestibility of Nutrients in Dairy Heifer

Khampa S,

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

12

ระดับชาติ

วารสารวิทยาศาสตร์ มข.

ผลของการเสริมมันเส้นหมักยีสต์ทดแทนอาหารข้นต่อนิเวศวิทยาในกระเพาะหมักและการเจริญเติบโตในโคนมสาว

สิทธิศักดิ์ คำผา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

13

ระดับชาติ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การใช้ป่าธรรมชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เนตรชนก จันทร์สว่าง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14

ระดับนานาชาติ

International Journal of Livestock Production

Effects of malate level and cassava hay in high-quality feed block on rumen ecology and digestibility of nutrients in lactating dairy cows raised under tropical condition

Khampa S,

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

15

ระดับนานาชาติ

Walailak J Sci & Tech 2009

Effects of Supplementation of Malate Level and Yeast in Concentrate Containing High Cassava Chip on Rumen Ecology and Digestibility of Nutrients in Beef Cattle

Khampa S,

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

16

ระดับนานาชาติ

Pakistan Journal of Nutrition

Manipulation of Rumen Ecology by Malate and Yeast in Native Cattle

Khampa S,

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

17

ระดับนานาชาติ

Pakistan Journal of Nutrition

Manipulation of Rumen Ecology by Malate and Cassava Hay in High-Quality Feed Block in Dairy Steers.

Khampa S,

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

18

ระดับนานาชาติ

Pakistan Journal of Nutrition

Supplementation of Yeast Fermented Cassava Chip (YFCC) as a Replacement Concentrate and Ruzi Grass on Rumen Ecology in Native Cattle

Khampa S,

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

19

ระดับนานาชาติ

Journal of Animal Veterinary Advances

Supplementation of Yeast Fermented Cassava Chip as a Replacement Concentrate on Rumen Fermentation Efficiency and Digestibility of Nutrients in Heifer

Khampa S,

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

20

ระดับชาติ

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรกลเรียงขาทองแดงในกระบวนการผลิตไดโอด

อริย์ธัช ชูโชติสกุลเลิศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21

ระดับชาติ

วารสารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม

การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูสอนวิชาเพศศึกษาด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ

กนกพร ทองสอดแสง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22

ระดับชาติ

วารสารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม

แหล่งเรียนรู้ของชุมชนเพื่อการเสริมสร้างการเรียนรู้แบบทางเลือกของเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สมบัติ ฤทธิเดช

คณะครุศาสตร์

23

ระดับชาติ

วารสารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทัศนีย์ นาคุณทรง

คณะครุศาสตร์

24

ระดับชาติ

วารสารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม

การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจตามความต้องการของสถานประกอบการโดยใช้โปรแกรมประมวลผลคำแทนการเขียนด้วยลายมือ

ลดาวัลย์ วัฒนบุตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25

ระดับชาติ

วารสารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม

การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษแบบค่ายกิจกรรม

อนุวัต ชัยเกียรติธรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26

ระดับชาติ

วารสารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนกิจกรรมแนะแนว

ยุพาศรี ไพรวรรณ

คณะครุศาสตร์

27

ระดับชาติ

วารสารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม

การประเมินผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยอาศัยแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

ประวิทย์ สิมมาทัน

คณะครุศาสตร์

28

ระดับชาติ

วารสารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม

ศักยภาพในการพึ่งตนเองของคนจนในเชิงบูรณาการ

ชาตรี ศิริสวัสดิ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บทความงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการนำเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ จำนวน 26 ผลงาน

ลำดับที่

ผู้แต่งหลัก

คณะหน่วยงาน

ชื่อผลงานวิจัย

การประชุม

สัมมนา

หน่วยงานที่จัด

1

ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

การจัดการความรู้เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชนโคกใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ วันที่ 17-18 สิงหาคม 2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2

นรุวรรณ อยู่สำราญ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบแนะนำอีเลิร์นนิ่งโดยใช้ค่าสถิติรายการการใช้และต้นไม้ความรู้

-

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

3

ภิรมย์ สุวรรณสม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Simultaneous quantification of Cd, Cu, Pd, and Zn in Thai traditional fermented foods by differential pulse anodic stripping voltammetry with a microwave digestion

-

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4

วุฒิกร สายแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Effects of natural organic matter (NOM) and zinc binding on nanofiltration membrane fouling

-

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5

วุฒิกร สายแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Effect of natural organic matter (NOM) and lead binding on nanofiltration membrane fouling

-

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

6

Nittaya Saesim

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Analysis of trihalomethanes in water samples by headspace solid-phase microextraction with gas chromatography

-

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7

นุกูล กุดแถลง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้ตามแนวชายฝั่งแม่น้ำชี ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

การประชุมระดับชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

8

เมตตา เก่งชูวงศ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างการเรียนรู้แก่เด็กในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำ ด้วยการใช้ห้องเรียนธรรมชาติของตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

การประชุมระดับชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

9

รติกร แสงห้าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ป่าสาธารณสุขประโยชน์ ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

การประชุมระดับชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

10

โสภิดา ยงยอด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การศึกษาลู่ทางอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่เทคนิคการทอผ้า

ลายขิด

การประชุมระดับชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

11

อริย์ธัช ชูโชติสกุลเลิศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พัฒนาดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์โดยใช้อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ

การประชุมระดับชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

12

อริย์ธัช ชูโชติสกุลเลิศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

CMOS Algorithmic ADC with low power and speed up requirement

การประชุมระดับชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

13

วิทยา อารีราษฎร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา การจัดการห้องเรียนคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคร่วมกันคิด

การประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

14

สมเจตน์ ภูศรี

คณะครุศาสตร์

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

15

พิสุทธา อารีราษฎร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

16

ทัศนีย์ นาคุณทรง

คณะครุศาสตร์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

17

นพดล สมผล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สมรรถนะทางการสืบพันธุ์ของสุกรสาวลูกผสมภายใต้การจัดการแบบอินทรีย์ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

การประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

18

ไกรจักร แก้วพรม

คณะเทคโนโลยี

การเกษตร

การรักษาถุงน้ำในรังไข่โคนมหลังคลอดด้วย GnRH หรือ PGF 2s

การประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

19

กรุง วิลาชัย

คณะเทคโนโลยี

การเกษตร

ประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อที่ได้รับหญ้ากินนีสีม่วงเป็นแหล่งอาหารหยาบสดในช่วงฤดูแล้ง

การประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

20

รภัสสา จันทาศรี

คณะเทคโนโลยี

การเกษตร

ผลของเชื้อรา Glomus clarum และ Glomus gerdermanii ต่อการดูดซึมธาตุอาหารหลักในการผลิตมะละกอ

การประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

21

เกตน์สิรี จำปีหอม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การศึกษาผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

22

ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

การจัดความรู้เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชนโคกใหญ่   อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

การประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

23

ขันแก้ว มาพรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

24

รัตน์ดา อาจวิชัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิเคราะห์สารคดีธีรภาพ โลหิตกุล (พ.ศ.2533-2545)

การประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

25

มยุรีสิรินทร์ ศิริวรรณ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Vocabulary Proficiency Test for RMU Students

การประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

26

วิทยา อารีราษฎร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความต้องการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม

การประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

            จำนวนอาจารย์ประจำ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมถึงอาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างทั้งปีการศึกษา  (จ้างไม่ต่ำกว่า  9  เดือน)  ทั้งนี้  ให้นับเฉพาะอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ  เท่ากับ  343  คน

           จำนวนอาจารย์ประจำ ที่ลาศึกษาต่อ เท่ากับ  8  คน
เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

10

15

20

25

30


คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :
-
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :
-
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :
-

หลักฐานอ้างอิง

สวจ.4.2.1.01   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การส่งเสริมเผยแพร่บทความวิชาการ พ.ศ.2550  โดย...อาภากร ชนินทรานุกูล    
สวจ.4.2.1.02   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง อัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการส่งเสริมเผยแพร่บทความวิชาการ พ.ศ.2552  โดย...อาภากร ชนินทรานุกูล    
สวจ.4.2.1.04   ระบบฐานข้อมูลวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม http://research.rmu.ac.th  โดย...อาภากร ชนินทรานุกูล    
สวจ.4.2.1.03   แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่บทความวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำหรับข้าราชการพลเรือน พนักงาน พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  โดย...อาภากร ชนินทรานุกูล    
สวจ.4.2.1.05   รายงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนบทความทางวิชาการ"  โดย...อาภากร ชนินทรานุกูล    
สวจ.4.2.1.06   รายงานสรุปผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  โดย...อาภากร ชนินทรานุกูล    
เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มหลักฐาน
2.15/3

© 2011 ลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดย อ.พัชระ นาเสงี่ยม โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี