Education Quality Warning System : RMU

รายละเอียดที่ 2.5


ข้อมูลแก้ไขล่าสุดเมื่อ : July 28, 2012, 4:53 am

ข้อที่ : 2.5
ชื่อ : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ปีที่ประเมิน : 2554
หน่วย : ระดับ
ประเภท : การผลิตบัณฑิต
ผู้รับผิดชอบ : -
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับที่ 1ระดับที่ 2ระดับที่ 3ระดับที่ 4ระดับที่ 5
13567
คะแนนปัจจุบัน : 0
คะแนนสุดท้าย :
คะแนนเป้าหมาย : 4
คะแนนย่ำแย่ : 2
ผลการดำเนินงาน : 0
คะแนนรอบการประเมิน :

คำอธิบาย :

       นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน  เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ การบริการด้านงานทะเบียนการบริการนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังจำเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมในสถาบัน หอพักนักศึกษาห้องเรียน สถานที่ออกกำลังกาย บริการอนามัย การจัดจำหน่ายอาหาร เป็นต้น

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :
-
เกณฑ์การให้คะแนน :
 1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES  ต่อเครื่อง
 2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา
 3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อย  ในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
 4. มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา
 5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกำจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
 7. มีการนำผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ

หมายเหตุ

 1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มี   การลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบันด้วย
 2. การคิดจำนวน FTES ให้นำจำนวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องเทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

มี

ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดำเนินงาน

หลักฐาน

/

1

มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง

มหาวิทยาลัยมีการจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อบริการแก่นักศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้า จำนวน 2,895 เครื่อง  คิดเป็นจำนวนเครื่องต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ดังนี้  จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อ FTES = 15,844.47/2,895 = 5.30 FTES ต่อเครื่อง

-      มรม. 2.5-01 : ตารางค่า FTES

-      ศคพ. 2.5-02 : แบบสำรวจจำนวนคอมพิวเตอร์และตารางสรุปจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์

/

2

มีบริการห้องสมุดและ แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ มีการฝึกอบรมการใช้งาน แก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งการเรียนรู้ ทำหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยการบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดำเนินการจัดหา รวบรวม และจัดระบบสารสนเทศ   เพื่อให้พร้อม  ในการบริการ มีทรัพยากรสารสนเทศอย่างครบถ้วนและตรงกับความต้องการของผู้ใช้  มีการจัดบริการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการจัดการฝึกอบรม ส่งเสริมและแนะนำการใช้บริการของ สำนักวิทยบริการในการสืบค้นข้อมูล จากฐานข้อมูลต่างๆ ให้กับนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสืบค้นได้พร้อมกันหลายคนในเวลาเดียวกันอย่างสะดวกและรวดเร็ว ครอบคลุมพื้นที่ขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ เช่น 

- บริการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรผ่านฐานข้อมูลออนไลน์  (Web OPAC)

- บริการสืบค้นฐานข้อมูล ebook.com ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

- กิจกรรมการฝึกอบรมและแนะนำ การสืบค้นฐานข้อมูล                 

- บริการคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำหรับนักศึกษาบริการสร้างสังคมเครือข่ายผ่าน Social Network

- ระบบ VPN มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

- กิจกรรมการฝึกอบรมและแนะนำ การใช้ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสำหรับนักศึกษา

โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดหา และพัฒนาระบบทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมให้บริการที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้การเรียนการสอน ที่สามารถสืบสืบค้นได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ว

-      สวบ. 2.5-03 : Print Out แสดง  Web OPAC

-      สวบ. 2.5-04 : Print Out แสดง  e-Book

-      สวบ. 2.5-05 : กิจกรรม การฝึกอบรมและแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูล  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-      ศคพ. 2.5-06 : Print Out แสดง คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ มรม.

-      ศคพ. 2.5-07 : ระบบ VPN มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

-      ศคพ. 2.5-08 : กิจกรรม การฝึกอบรมและแนะนำการใช้ระบบสารสนเทศ มรม.

 

 

/

3

มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

  มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน โดยมีการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจัดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ทั้งใช้สายและไร้สายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ของมหาวิทยาลัย

-      มรม. 2.5-09 : รูปภาพห้องปฏิบัติการ

-      มรม. 2.5-10 : รูปภาพอุปกรณ์การศึกษา

-      มรม. 2.5-11 : รูปภาพ จัดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไรสายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

/

4

มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น อื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล  การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา

มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา เช่น

 1. บริการระบบทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 2. บริการรักษาพยาบาล
 3. บริการโรงอาหาร
 4. บริการสนามกีฬา
 5. บริการการใช้บริการห้องสมุดนอกเวลาราชการ
 6. บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 

-      มรม. 2.5-12 : Print Out ระบบทะเบียนนักศึกษา

-      มรม. 2.5-13 : รูปภาพ การให้บริการรักษาพยาบาล

-      มรม. 2.5-14 : รูปภาพ การให้บริการโรงอาหาร

-      มรม. 2.5-15 : รูปภาพ การให้บริการสนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกาย

-      สบว. 2.5-16 : รูปภาพการให้บริการห้องสมุด

-      ศคพ. 2.5-17 : รูปภาพการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตไร้สาย

/

5

มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่องประปา  ไฟฟ้า ระบบกำจัดของเสียการจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยมีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนมีระบบประปา ไฟฟ้า ระบบจำกัดขยะ ของเสีย รวมทั้งอุปกรณ์การป้องกันอัคคีภัยตามอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

-      มรม. 2.5-18 : รูปภาพการให้บริการการรักษา   ความปลอดภัย

-      มรม. 2.5-19 : รูปภาพ ระบบประปา

-      มรม. 2.5-20 : รูปภาพ ระบบไฟฟ้าและเครื่องสำรองไฟ

-      มรม. 2.5-21 : รูปภาพ ระบบการกำจัดขยะ

-      มรม. 2.5-22 : รูปภาพการป้องกันอัคคีภัยตาม อาคารต่าง ๆ

/

6

มีผลการประเมินคุณภาพของบริการ  ในข้อ 2 – 5  ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51จากคะแนนเต็ม 5

มหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพ การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ผลการศึกษา  พบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจในการบริการด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.  การบริการด้านห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ  ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ผลประเมินความพึงพอใจ ไม่ต่ำกว่า 3.51

2.  การบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา   ผลประเมินความพึงพอใจ ไม่ต่ำกว่า 3.51

3.  การบริการด้านสิ่งอำนวย ความสะดวกที่จำเป็นอื่น ๆ ผลประเมินความพึงพอใจ ไม่ต่ำกว่า 3.51

4.  การบริการด้านระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัย ผลประเมินความพึงพอใจ ไม่ต่ำกว่า 3.51

-      มรม. 2.5-23 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ การให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 

/

7

มีการนำผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้ เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนอง  ความต้องการของผู้รับบริการ

มีการนำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้  บริการสิ่งอำนวย  ความสะดวกที่เอื้อต่อ การเรียนรู้  มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ  เช่น

 1. การเพิ่มจัดสัญญาณเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย
 2. การขยายขนาดความกว้างช่องสัญญาณ bandwidth ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น

-      ศคพ. 2.5-23 : รายงานประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์

-      ศคพ. 2.5-24 : รูปภาพ            การเพิ่มจัดสัญญาณเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :
-
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :
-

หลักฐานอ้างอิง

เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มหลักฐาน

© 2011 ลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดย อ.พัชระ นาเสงี่ยม โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี