กำหนดตรวจประเมิน ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 วันที่ 23 มิถุนายน 2554


สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดวันตรวจประเมินรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2553 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รตวรรณ ประวิรัตน์ 2011-06-09 23:03:52