ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สำนัก ปีการศึกษา 2553


กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สำนัก ปีการศึกษา 2553

ระหว่างวันที่ 13 -17 มิถุนายน 2554

วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2554
1.คณะวิทยาการจัดการ

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554
1.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.สำนักบริการวิชาการ
4.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2554
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2.วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
3.สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554
1.คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ
3.บัณฑิตวิทยาลัย
4.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2554
1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.คณะครุศาสตร์
3.สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ และ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.สำนักงานอธิการบดี

ดาวน์โหลด รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สำนัก ปีการศึกษา 2553-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นาถยา แฝงเดโช 2011-06-06 15:18:45