ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2553


มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นาถยา แฝงเดโช 2011-08-24 14:58:19