ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ
    ชาย     หญิง

2. อายุ
    ต่ำกว่า 20 ปี     21 - 30 ปี     31 - 40 ปี
    40 - 50 ปี     51 - 60 ปี     61 ปีขึ้นไป

3. ตำแหน่ง
    อาจารย์     เจ้าหน้าที่     นักศึกษา

4. สังกัดตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรีภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของบุคลากรและนักศึกษา

ลำดับ คุณลักษณะ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1 การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในมหาวิทยาลัย เช่น โครงการส่งเสริมการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ การไหว้ครู พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ งานรดน้ำดำหัว งานทอดกฐิน)
2 อาคารและสถานที่ในมหาวิทยาลัย มีความสะอาด สวยงาม และถูกสุขลักษณะ
3 มหาวิทยาลัยมีอาคารและสถานที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น (เวทีกลางแจ้ง, หมู่บ้านวัฒนธรรมไทอิสาน, หอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม)
4 มหาวิทยาลัยมีการปรับแต่งอาคาร สถานที่และรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม (การประดับตกแต่งด้วยดอกไม้และต้นไม้)
5 มหาวิทยาลัยมีการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6 มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมการจัดกิจกรรม (เวทีกลางแจ้ง, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, ลานนิทรรศการศิลปะกลางแจ้ง)
7 มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมมีความหลากหลายและสม่ำเสมอ (กิจกรรมแห่เทียนพรรษา, กิจกรรมลอยกระทง, ฮีต 12, และการใส่บาตรทุกวันอาทิตย์, กิจกรรมนิทรรศการศิลปะ, การแสดงดนตรี, การแสดงละคร)
8 มหาวิทยาลัยมีมีแหล่งเรียนรู้ /หน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, หอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, ห้องสมุด , กองพัฒนานักศึกษา, คณะ, สถาบัน และสำนักต่าง ๆ)
9 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสุนทรียภาพการรับรู้ และชื่นชมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย (การประกวดกระทง, การไหว้ครู กิจกรรมนิทรรศการศิลปะ, การแสดงดนตรี, การแสดงละคร, งานรดน้ำดำหัว, งานมุทิตาจิต, งานอำลาสถาบัน และงานทอดกฐิน เป็นต้น)
10 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร เช่น การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เข้าร่วมประกวดกระทงร่วมกับเทศบาล การประกวดศิลปกรรม, การประกวดวงดนตรี เป็นต้น
11 มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย