คำชี้แจง

          ด้วยในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2555 ระดับสถาบันและระดับคณะ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินของตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน โดยกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา เกี่ยวกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และจุดเน้น จุดเด่นของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อให้การ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำ
แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และเแกลักษร์ของมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามประเด็นดังกล่าว จึงขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบประเมินนี้ตามความจริง ขอขอบคุณในความร่วมมืออย่างดียิ่ง

คำนิยามศัพท์

          อัตลักษณ์ (Iidentity) หมายถึง คุณสมบัติที่เป็นตัวตนของบุคคลหรือคุณลักษณะของนักศึกษาและบัณฑิตที่ได้รับการบ่มเพาะในการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฎมหาสารคาม

          อัตลักษณ์ คือ บัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

          มีความรู้คู่คุณธรรม หมายถึง นักศึกษาและบัณฑิตมีความรุ้ด้านวิชาการในระดับมาตรฐาน และเป็นผู้มีจิตสาธารณะ เป็นคนดีและมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต

          เอกลักษณ์ (Uniquenss) หมายถึง คุณลักษณะที่โดดเด่นขององค์กร

          เอกลักษณ์ คือ  - ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                              - พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                              - อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                              - เสริมสร้างความเข้มแข้งของชุมชนและท้องถิ่นตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ
    ชาย     หญิง

2. สถานะ
    บุคลากร     นักศึกษาตอนที่ 2 โปรดพิจารณาความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในประเด็นการประเมินดังต่อไปนี้

ลำดับ ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
อัตลักษณ์ของนักศึกษา
1 มหาวิทยาลัยมีนโยบาย แผนการดำเนินการและการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในทุกระดับการศึกษา
2 มหาวิทยาลัยมีนโยบายและดำเนินการโดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมนโยบาย 3 ดี ได้แก่ ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย ด้านส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย และด้านการสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด
3 มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม
4 การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
5 นักศึกษาและบัณฑิตมีคุณลักษณะที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (มีความรู้คู่คุณธรรม)
6 มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับหรือได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
7 มีการติดตามผลด้านความรู้และด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาจากการสอบถามผู้ใช้บัณฑิต
8 มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมด้านความรู้คู่คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1 มหาวิทยาลัยมีนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2 มหาวิทยาลัยมีแผนที่ชัดเจนในการดำเนินการส่งเสริมการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 มหาวิทยลัยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4 มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5 มหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ชัดเจน
6 มหาวิทยาลัยมีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7 มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้บุคลากรนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
8 มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
9 มหาวิทยาลัยมีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
10 มหาวิทยาลัยมีแผนที่ชัดเจนในการดำเนินการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
11 มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
12 มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
13 มหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ชัดเจน
14 มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
15 มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ผลงานการดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้บุคลากรรับทราบ
16 มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
17 มหาวิทยาลัยมีนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการอนุรักษณ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
18 มหาวิทยาลัยมีแผนที่ชัดเจนในการดำเนินการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
19 มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
20 มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
21 มหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน
22 มหาวิทยาลัยมีการติดตามประเมินผลการดำเนินการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
23 มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรรับทราบ
24 มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น
25 มหาวิทยาลัยมีนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและท้องถิ่น
26 มหาวิทยาลัยมีแผนที่ชัดเจนในการดำเนินการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น
27 มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น
28 มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น
29 มหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น
30 มหาวิทยาลัยมีการติดตามประเมินผลการดำเนินการด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น
31 มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ผลงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและท้องถิ่นให้บุคลากรรับทราบ
32 มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่นตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์