คำชี้แจง

          1. แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดตอบตามความเป็นจริง ทั้งนี้ข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
          2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอน
                    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
                    ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร
                    ตอนที่ 3 ข้อร้องเรียนของนักศึกษา
                    ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตร

          
นิยามศัพท์

          คุณภาพหลักสูตร (Quality curriculum) หมายถึง การดำเนินการเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองจนสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อกำหนดหรือเป้าหมายที่ต้องการที่จัดโดยสถานศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบันศึกษา
          นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หมายถึง นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ชั้นปีสุดท้าย ในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2558
           บัณฑิตใหม่ หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2558 และสำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม       
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ
    ชาย     หญิง

2. คณะ


3. ระดับการศึกษา


4. สาขาวิชา
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร

คำชี้แจง โปรดเลือกช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร โดย
                    5 หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับมากที่สุด
                    4 หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับมาก
                    3 หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับปานกลาง
                    2 หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับน้อย
                    1 หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับน้อยที่สุด


ลำดับประเด็นระดับความพึงพอใจ
54321
1. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
1.1 หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะสังคมในปัจจุบัน
1.2 เปิดสอนรายวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตร
1.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
1.4 กระบวนการการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
1.5 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น
1.6 จัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.7 มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน
1.8 หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. อาจารย์ผู้สอน
2.1 มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
2.2 มีการวางแผนและการเตรียมการสอน
2.3 มีความสามารถในการอธิบายและถ่ายทอดความรู้
2.4 ดำเนินการสอนตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาวิชา
2.5 มีการวัดและประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาวิชา
2.6 มีคุณธรรม และจริยธรรมของอาจารย์ผู้สอน
2.7 การยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของผู้เรียน
2.8 มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู อาจารย์
2.9 อาจารย์สอนโดยวิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. สื่อ/เอกสาร อุปกรณ์ และสถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอน
3.1 ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา
3.2 ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา
3.3 ระบบสารสนเทศเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา
3.4 ห้องสมุดเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา
3.5 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า
3.6 สนามกีฬา ที่ออกกำลังกาย ที่นั่งอ่านหนังสือเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา
3.7 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น)
3.8 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด ความสงบร่มรื่น เป็นต้น)
4. การจัดการเรียนการสอน
4.1 การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้
4.2 การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม
4.3 วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้
4.4 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน
4.5 มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล
4.6 มีการจัดสอนซ่อมเสริมสำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน
4.7 กระบวนการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
4.8 นำผลงานวิจัย หรือองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน
4.9 วิธีการสอนกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
4.10 มีการจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาในทักษะต่างๆ อย่างครบถ้วน
5. การวัดและประเมินผล
5.1 วิธีการประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอน
5.2 การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลง ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
5.3 การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม
6. การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
6.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
6.2 ด้านความรู้
6.3 ด้านทักษะทางปัญญา
6.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
6.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.6 ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพตอนที่ 3 ข้อร้องเรียนของนักศึกษา

3.1 ท่านมีข้อร้องเรียนต่อหลักสูตรหรือไม่
    มี     ไม่มี
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตร