ภาพกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ " (55)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

26 เมษายน 2555   ณ  ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์  ชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

อบรมการใช้ระบบ CHEQA Online ปีการศึกษา 2554 (45)
อบรมการใช้ระบบ CHEQA Online ปีการศึกษา 2554

วันที่  1  พฤษภาคม  2555  ณ  

อบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา ระดับนักศึกษา (64)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา ระดับนักศึกษา

14 - 15 มีนาคม 2554  ณ  ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์  ชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Powered by Phoca Gallery