ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและนำเสนอในโครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ (QA_KM Day) พ.ศ. 2557

   

              ด้วยสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ  จะจัดโครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ (QA_KM Day) พ.ศ. 2557  ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557  ณ  ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์  ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับองค์ความรู้และแนวปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  ด้านการวิจัย  ด้านบริการวิชาการ  และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ในแต่ละหน่วยงาน  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  ความสำเร็จ  ความภาคภูมิใจของบุคคล/หน่วยงาน  เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในด้านการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  และเพื่อจัดแสดงผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของบุคคล/หน่วยงาน

              สำนักมาตรฐานฯ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีผลงานโดเด่นมีแนวปฏิบัติที่ดีระดับบุคคลหรือหน่วยงาน  ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและนำเสนอผลงาน  ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557  ตามหัวข้อ  ดังต่อไปนี้

             1.  ด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

             2.  ด้านการวิจัย

             3.  ด้านบริการวิชาการ

             4.  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

โดยส่งผลงานมายังสำนักมาตรฐานฯ  หรือทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่  22  กรกฎาคม  2557  

 

เอกสารดาวน์โหลด