แสดง # 
เรื่อง อ่าน
=>ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร” 210
=>แบบกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ปี 2561 161
=>แบบกรอกรายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน ปี 2561 142
=>เอกสารประกอบการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 411
=>ผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 530
=>ผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 574
=>ผลการตรวจประเมินตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 568
=>ผลการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน 585
=>แบบฟอร์ม แผนปรับปรุงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 842