แสดง # 
เรื่อง อ่าน
=>โปรแกรมคำนวณคะแนน SAR และ CAR ปีการศึกษา 2559 20
=>แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน CAR ปีการศึกษา 2559 15
=>แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2559 16
=>แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 42
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ รอบ 9 เดือน 40
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน 41
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน 44
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ รอบ 6 เดือน 44
=>แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 58
=>แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2558 ระดับสถาบัน 79