แสดง # 
เรื่อง อ่าน
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ รอบ 6 เดือน 4
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน 4
=>คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ. 2560 15
=>แบบฟอร์มบันทึกคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร 38
=>โปรแกรมคำนวณคะแนน SAR และ CAR ปีการศึกษา 2559 70
=>แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน CAR ปีการศึกษา 2559 60
=>แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2559 65
=>แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 81
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ รอบ 9 เดือน 81
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน 81