แสดง # 
เรื่อง อ่าน
=>แบบฟอร์มบันทึกคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร 24
=>โปรแกรมคำนวณคะแนน SAR และ CAR ปีการศึกษา 2559 55
=>แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน CAR ปีการศึกษา 2559 39
=>แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2559 46
=>แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 67
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ รอบ 9 เดือน 62
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน 67
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน 72
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ รอบ 6 เดือน 72
=>แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 79