แสดง # 
เรื่อง อ่าน
=>แบบฟอร์มบันทึกคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร 11
=>โปรแกรมคำนวณคะแนน SAR และ CAR ปีการศึกษา 2559 32
=>แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน CAR ปีการศึกษา 2559 26
=>แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2559 31
=>แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 55
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ รอบ 9 เดือน 51
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน 52
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน 57
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ รอบ 6 เดือน 58
=>แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 69