แสดง # 
เรื่อง อ่าน
=>โปรแกรมคำนวณคะแนน SAR และ CAR ปีการศึกษา 2560 28
=>แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 35
=>แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ปีการศึกษา 2560 56
=>แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 42
=>แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 สำหรับหน่วยงานวิชาการ 55
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ รอบ 9 เดือน 48
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน 46
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ รอบ 6 เดือน 70
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน 79
=>คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ. 2560 98