แสดง # 
เรื่อง อ่าน
=>โปรแกรมคำนวณคะแนน SAR และ CAR ปีการศึกษา 2560 11
=>แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 14
=>แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ปีการศึกษา 2560 34
=>แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 22
=>แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 สำหรับหน่วยงานวิชาการ 33
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ รอบ 9 เดือน 34
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน 31
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ รอบ 6 เดือน 58
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน 69
=>คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ. 2560 81