แสดง # 
เรื่อง อ่าน
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ รอบ 9 เดือน 19
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน 17
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ รอบ 6 เดือน 41
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน 46
=>คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ. 2560 59
=>แบบฟอร์มบันทึกคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร 79
=>โปรแกรมคำนวณคะแนน SAR และ CAR ปีการศึกษา 2559 115
=>แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน CAR ปีการศึกษา 2559 100
=>แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2559 105
=>แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 119