กิจกรรมที่ 1.1 พัฒนาผู้ประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รุ่นที่ 1

โครงการส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

กิจกรรมที่ 1.1 พัฒนาผู้ประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รุ่นที่ 1 

ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2567  ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ  ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE  และรับการตรวจประเมิน AUN-QA กิจกรรมที่ 1.1 พัฒนาผู้ประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รุ่นที่ 1  เมื่อวันที่ 24 – 26 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามแนวทาง OBE  เพื่อรับรองการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีความรู้ตามเกณฑ์ AUN-QA  และเพื่ออบรมและพัฒนาอาจารย์ให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน  ตามเกณฑ์ AUN-QA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  โดยได้รับเกียรติจากผู้ประเมิน AUN-QA  สังกัด ทปอ.  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ประกอบด้วย 1) ดร.พฤฒินันท์  สุฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2) ศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ พระธานี คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  มิตกิตติ  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีคณาจารย์และผู้บริหารให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน  105 คน  โดยมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด (4.80)