กิจกรรม ITA 2021 สัญจร ระดับคณะ

กิจกรรม ITA 2021 สัญจร หน่วยงานระดับคณะ จำนวน 9 คณะ เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564