คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยจะเข้าตรวจเยี่ยมสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ

วันนี้ 29 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมนิสัย เวชชาชีวะ ชั้น 3 อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเข้าตรวจเยี่ยมสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ เพื่อตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ และมีตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ์จากหน่วยงานอื่น จำนวน 2 ท่าน คือ นางสาวชัชวรรณ์ ลีโรจนวุฒิกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการพิเศษ และว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ วิเชียรพนัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักมาตรฐานฯ ขอขอบคุณตัวแทนจากทั้ง 2 หน่วยงานที่มาให้ข้อมูล