ตัดสินผลงานวันการจัดการความรู้ QA_KM Day 2021

สำนักมาตรฐานฯ โดยคณะกรรมการตัดสินผลงานวันการจัดการความรู้ QA_KM Day 2021 ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา