ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2567

วันนี้ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. สำนักมาตรฐานฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยมีท่าน ผศ.กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายในการขับเคลือนงานด้านการประกันคุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการในส่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับคณะ สำนัก กอง และศูนย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและสร้างความน่าเชื้อถือ ทั้งนี้ ท่าน ผศ.กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง ได้มอบหมายให้สำนักมาตรฐานฯ ในฐานะหน่วยงานประสานงานและขับเคลือนงานด้านประกันคุณภาพให้การดำเนินบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดตามแผนงานของมหาวิทยาลัยต่อไป พร้อมกันนี้หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรค์ให้นำเรื่องแจ้งต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยและส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการหาทางแก้ไขต่อไป