ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ 5/2563

วันนี้ 29 ธันวาคม 2563 สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ โดย ผ.ศ. ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักฯ และทีมผู้บริหาร บุคลากร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องสำนักมาตรฐานฯ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564