ประชุมบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2567

วันนี้ 29 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 1 อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานอธิการบดีได้จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งหมด โดยกิจกรรมภายในงานเป็นการประกาศนโยบายการบริหารงานของทีมผู้บริหารชุดปัจจุบันและมีการมอบรางวัลแก่บุคลากรที่ได้สร้างผลงานในรอบปีที่ผ่านมา ในการนี้ท่านอธิการบดีได้ขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกท่านช่วยเข้าไปทำแบบทดสอบ IIT โดยขอให้ช่วยให้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย เนื่องจากผลที่ได้จะเป็นภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ และช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษา ห้างร้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือที่มารับบริการต่างๆ จากมหาวิทยาลัยให้ช่วยตอบแบบวัด EIT ในวันนี้ มหาวิทยาลัยฯ นำโดยท่าน อ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ ได้ลงนามในประกาศ เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต จำนวน 2 ประกาศ คือ ประกาศเจตนารมสรุจริตโปร่งใส และ ประกาศเจตนารมไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในการนี้จะได้ให้ทุกท่านร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงเจตนรมที่มีของผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่จะร่วมขับเคลื่อนประกาศดังกล่าวให้บรรลุตามเจตนารม และแสดงภาพข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสาธารชน ต่อไป