ประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อรวบรวมการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) กิจกรรมที่ 3.2 ประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อรวบรวมการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานด้านการจัดอันดับมหาวิทยาลัย World University Rankings และการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals : SDGs) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิม พระเกียรติ 72 พรรษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานด้านการจัดอันดับมหาวิทยาลัย World University Rankings และการดำเนินการพัฒนาที่ยั่งยืน