ยกเลิกการจัดโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล (ITA2020)

ตามที่สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพกำหนดจัดโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล (ITA2020) ในวันที่ 3 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมวิญูคุวานันท์ ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นั้น แต่เนื่องจากมีประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ตามข้อ 6 ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และสถาบันอุดมศึกษาหลีกเลี่ยงกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การประชุม การสัมมนาใดๆ ที่มีการเชิญบุคลากรจากประเทศและเขตบริการพิเศษที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าร่วมออกไปก่อน รวมทั้งให้ใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์และการประชุมออนไลน์แทน และข้อ 7 ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการชุมชุนนักศึกษาหรือบุคลากรในสังกัดกระทรวงฯ เป็นจำนวนมาก

ดังนั้น สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ จึงขอยกเลิกการจัดโครงการฯ ดังกล่าวที่จะขึ้น ในวันที่ 3 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเป็นการถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น