รายงานผลการตรวจตรวจสอบภายในด้วยวาจา

วันนี้ 11 มีนาคม 2564 หน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจด้วยวาจา เพื่อแจ้งให้หน่วยรับตรวจ คือ สำนักมาตรฐานฯ โดยผู้บริหารและบุคลากรของสำนักฯ ทราบ และได้ให้ขอเสนอแนะแนวทาง วิธีการ ตลอดจนพูดคุยปรึกษาหารือถึงแนวทางการพัฒนางานในปีงบประมาณถัดไป