กิจกรรมที่ 2 อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและติดตามการเตรียมความพร้อมการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบการประเมิน ITA

โครงการ ส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567

กิจกรรมที่ 2 อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและติดตามการเตรียมความพร้อมการนำข้อมูลเข้าสู่การประเมิน ITA

วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

จัดโดย สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดโครงการ ส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมที่ 2 อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและติดตามการเตรียมความพร้อมการนำข้อมูลเข้าสู่การประเมิน ITA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและติดตามการเตรียมความพร้อมการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบเตรียมพร้อมรับการประเมิน ITA รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในการดำเนินงานของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ  และสร้างความตระหนักตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Grift Policy) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์  ทองดอนเปรียง รองอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ กล่าวรายงาน          

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์
ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการความรู้ความเข้าใจ และการสร้างความตระหนักต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน การรู้เท่าทันในพฤติกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับการทุจริต การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมทางการบริหารจัดการของหน่วยงาน และสร้างความตระหนักตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกิดความตระหนัก รู้ถึงความไม่ถูกต้องของการรับประโยชน์แอบแฝงต่าง ๆ และมีส่วนร่วมในการสร้างความสุจริต โปร่งใส ของหน่วยงานตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากนายพีระณัฐ  สีทองเดชารัตน์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติบรรยายภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA)” และ “จริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ และแนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านทุจริตคอร์รัปชันกับการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA)”  และกิจกรรมติดตามการเตรียมความพร้อมการนำข้อมูลเข้าสู่การประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการอบรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวนทั้งสิ้น 150 คน