แจ้งเลื่อนการจัดโครงการการถ่ายทอดเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ขอแจ้งเลื่อนการจัดโครงการการถ่ายทอดเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เนื่องจากมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำระบบและกลไกตัวบ่งชี้ใหม่ ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 มติที่ประชุมเห็นควรให้เลื่อนการจัดโครงการฯ หากมีการกำหนดวันจัดโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง