ติดต่อเรา

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80  ถนนนครสวรรค์  ตำบลตลาด
อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม
44000

โทรศัพท์  :  0 4372 2188-9 ต่อ 212 , 422

โทรศัพท์/โทรสาร  :  0 4372 2214

E-mail     :    qa.rmu1@gmail.com , qa_rmu@rmu.ac.th

Facebook     : https://www.facebook.com/qarmu