ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๖