ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2563