ITA 2024 สัญจร

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ITA สัญจร 2024 หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยการนำทีมของผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง รองอธิการบดีมกาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และผู้บริหารสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567