รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR)

การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (EQA)

รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม (พ.ศ. 2554 -2558) ระดับอุดมศึกษา
รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม (พ.ศ. 2554 -2558) ระดับอุดมศึกษา
99.98 MB || 21 พ.ค. 57 || 145 downloads

  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)

  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563
  4.57 MB || 11 มี.ค. 65 || 10 downloads
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562
  5.07 MB || 10 มี.ค. 64 || 9 downloads
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561
  3.62 MB || 3 เม.ย. 63 || 12 downloads
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560
  3.6 MB || 23 พ.ค. 62 || 126 downloads
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559
  7.43 MB || 21 มี.ค. 61 || 226 downloads
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2558
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2558
  5 MB || 25 ก.ค. 60 || 253 downloads
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2557
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2557
  3.19 MB || 25 พ.ค. 59 || 540 downloads
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2556
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2556
  4.27 MB || 27 พ.ย. 57 || 587 downloads
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2561
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2561
  1.28 MB || 10 ก.ย. 62 || 4 downloads
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560
  1.62 MB || 10 ส.ค. 62 || 1 downloads
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559
  1.72 MB || 21 มี.ค. 61 || 177 downloads
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558
  2 MB || 21 มี.ค. 61 || 181 downloads
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557
  1.29 MB || 25 พ.ค. 59 || 361 downloads
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556
  1.18 MB || 27 พ.ย. 57 || 489 downloads
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555
  857.82 kB || 25 เม.ย. 57 || 499 downloads