หน้าหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานฯ
Slider

งานประกันคุณภาพ

เป็นหน่วยงานกลาง ในการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ สนับสนุน ส่งเสริมการจัดโครงการหรือกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ

งานพัฒนาระบบราชการ

ทำหน้าที่ ประสานงานกับผู้กำกับดูแล ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยงานภายใน และสถาบันอื่นๆ การดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดต่างๆ

งานการจัดการความรู้

รวบรวมข้อมูลด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยและ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย การส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อน ให้ทุกหน่วยงานนำกระบวนการการจัดการความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีโอ/สื่อประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

previous arrow
next arrow
Slider