หน้าหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานฯ
iqa67
GIFT POLICY
SDGs2023
logo-rmu-nogiftpolicy2
Do & Don’t
logoITA
fondue ปปท

งานประกันคุณภาพ

เป็นหน่วยงานกลาง ในการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ สนับสนุน ส่งเสริมการจัดโครงการหรือกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ

งานพัฒนาระบบราชการ

ทำหน้าที่ ประสานงานกับผู้กำกับดูแล ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยงานภายใน และสถาบันอื่นๆ การดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดต่างๆ

งานการจัดการความรู้

รวบรวมข้อมูลด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยและ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย การส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อน ให้ทุกหน่วยงานนำกระบวนการการจัดการความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน

ทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ

28 มี.ค. 67

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ

29 ม.ค. 67

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ

4 ม.ค. 67

 

วีดีโอ/สื่อประชาสัมพันธ์

การพัฒนาแปรรูปข้าวอินทรีย์ได้ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านหนองฮี

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ฯ สู่การคว้าทุนฝึกงานประเทศญี่ปุ่น 3 ปีต่อเนื่อง

ระบบสารสนเทศรับสมัครนักศึกษาเพื่อการบริการจัดการและการประกันคุณภาพสู่ความเป็น Smart University

การพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านหนองโนใต้ยกระดับเป็นหมู่บ้านราชภัฏพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ

จากบทเรียนวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน “ขูลูนางอั้ว” สู่การแสดงละครเวทีที่สร้างสรรค์สืบสานความเป็นไทยใน “ฮำฮอนฮัก”

ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

การประชุมชี้แจง “ประกาศ กมอ. ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 6 ฉบับ” (1/2)

การประชุมชี้แจง “ประกาศ กมอ. ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 6 ฉบับ” (2/2)

ลิงค์หน่วยงานภายนอก