หน้าหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานฯ
GAP-26-30-07-23
no-gift-policy-66
Do & Don't
logoITA
fondue ปปท

งานประกันคุณภาพ

เป็นหน่วยงานกลาง ในการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ สนับสนุน ส่งเสริมการจัดโครงการหรือกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ

งานพัฒนาระบบราชการ

ทำหน้าที่ ประสานงานกับผู้กำกับดูแล ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยงานภายใน และสถาบันอื่นๆ การดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดต่างๆ

งานการจัดการความรู้

รวบรวมข้อมูลด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยและ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย การส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อน ให้ทุกหน่วยงานนำกระบวนการการจัดการความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน

ทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ

22 เม.ย. 66

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ

23 มี.ค. 66

อบรมเชิงปฏิบัติการ วัยรุ่น วัยใส โตไปไม่โกง และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง รุ่นที่ 1/2566

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพได้จัดโครงการวัยรุ่น วัยใส โ […]

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ

10 มี.ค. 66

วีดีโอ/สื่อประชาสัมพันธ์

การพัฒนาแปรรูปข้าวอินทรีย์ได้ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านหนองฮี

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ฯ สู่การคว้าทุนฝึกงานประเทศญี่ปุ่น 3 ปีต่อเนื่อง

ระบบสารสนเทศรับสมัครนักศึกษาเพื่อการบริการจัดการและการประกันคุณภาพสู่ความเป็น Smart University

การพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านหนองโนใต้ยกระดับเป็นหมู่บ้านราชภัฏพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ

จากบทเรียนวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน “ขูลูนางอั้ว” สู่การแสดงละครเวทีที่สร้างสรรค์สืบสานความเป็นไทยใน “ฮำฮอนฮัก”

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นเลิศด้วย EdPEx

เข้ารับชมโดย Login ผ่านอีเมล์ rmu เท่านั้น

ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

การประชุมชี้แจง “ประกาศ กมอ. ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 6 ฉบับ” (1/2)

การประชุมชี้แจง “ประกาศ กมอ. ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 6 ฉบับ” (2/2)

ลิงค์หน่วยงานภายนอก