คู่มือการใช้งานระบบ CHE QA

คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) กรณีใช้เกณฑ์อื่นๆ ระดับคณะ
3.33 MB || 28 พ.ค. 63 || 1200 downloads
คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) กรณีใช้เกณฑ์อื่นๆ ระดับหลักสูตร
4.80 MB || 28 พ.ค. 63 || 1321 downloads