RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . index.php [L] Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . index.php [L] Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . index.php [L] Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Allow from all ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ

ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ

1. งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานกลาง ในการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ  สนับสนุน ส่งเสริมการจัดโครงการหรือกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานระดับคณะ สำนัก ศูนย์ กอง และสาขาวิชาจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน เพื่อรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประสานงานในการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) เพื่อการนำผลจากการประเมินมาพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบปีการศึกษาถัดไปเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งเสนอต่อต้นสังกัด คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเผยแพร่ต่อสาธารณชน พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 3 ปีย้อนหลัง สำหรับจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยรวม (Quality Assessment Report : QAR)  เพื่อรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. งานพัฒนาระบบราชการ จัดทำรายงานเพื่อรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ในแต่ละปีงบประมาณ ตามเกณฑ์ของตัวชี้วัดที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด  โดยทำหน้าที่ประสานงานกับผู้กำกับดูแล ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยงานภายใน และสถาบันอื่นๆ การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดต่างๆ ในการดำเนินการจัดทำรายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและการรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละปีงบประมาณ

3. งานการรับรองวิทยฐานะสถาบัน ทำหน้าที่ จัดทำระบบการรับรองวิทยฐานะสถาบัน เพื่อนำไปสู่การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา เป็นการรับรองว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสามารถดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และดำเนินการทุกประการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีระดับคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะ

4. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  คือ งานจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลสารสนเทศ (Information Center) ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา  การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  ในมิติต่างๆ และการรับรองวิทยฐานะ

5. งานการจัดการความรู้ (KM) รวบรวมข้อมูลด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย การส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อน ให้ทุกหน่วยงานนำกระบวนการการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน  จัดโครงการหรือกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย  เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม ประสานงานให้บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) แต่ละครั้ง  และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอดในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

6. งานธุรการและสารบรรณ  ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการทุกประเภท บันทึกคำวินิจฉัยสั่งการ  คัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ  ติดตามเรื่องต่างๆ ที่เสนอผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนจนงานเสร็จและติดตามสำรวจเรื่องที่ค้าง  ติดตามเรื่องที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ให้ครบถ้วน  ร่างและโต้ตอบหนังสือถึงหน่วยภายในและภายนอก  ร่างระเบียบ  คำสั่ง  ประกาศที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน  จัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ตลอดจนระบบการจัดทำเอกสารทุกประเภท  ถ่ายเอกสารหรืออัดสำเนาหนังสือราชการ  ติดประกาศ  แจ้งข่าวสารต่างๆ ภายในสำนัก  แจ้งเวียนหนังสือราชการ  คำสั่ง  ประกาศ  ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อถือปฏิบัติ  จัดเก็บเอกสาร  และหนังสือราชการให้เป็นหมวดหมู่  จัดเก็บ  รักษา ค้นหา ทำลาย บริการยืมหนังสือและเอกสารต่างๆ งานเลขานุการ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย