คำถามที่พบบ่อย

การคิดรอบปีการนับผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ผลงานทางวิชาการ และเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
1. การนับผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์  และผลงานทางวิชาการ  ให้ใช้รอบปีปฏิทิน
2. การนับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ให้ใช้รอบปีงบประมาณ