ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

“ประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนา”

วิสัยทัศน์

“สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”

พันธกิจ

1)  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
2)  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบราชการ และการจัดการความรู้
3)  เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบราชการ และการจัดการความรู้
4)  พัฒนาและส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้กับทุกหน่วยงาน
5)  ส่งเสริมให้หน่วยงานภายในพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
6)  ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ตลอดจนสิ่งแวดล้อม