ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2546  สถาบันราชภัฏมหาสารคาม  ได้นำเอาแนวคิด 8 มาตรฐาน  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา

พ.ศ. 2547  เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการประกันคุณภาพ  มีกระบวนการดำเนินงานด้วยการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการ  และสั่งการตามสายงาน  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี  อินทรชาติ  เป็นประธานกรรมการได้นำเอาแนวคิด P.S.O. (Thailand International Public Sector Standard Management System and Outcome) ด้านระบบมาตรฐานข้อมูล (P.S.O.1101) ของ ก.พ. มาใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูลของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2548  ได้เตรียมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. 

พ.ศ. 2549  จัดตั้งสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 วรรค 3 ประกอบกับมาตรา 18 (2) (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 11/2548 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548 อนุมัติให้จัดตั้งสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ  เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  มีฐานะเทียบเท่างาน  โดยไม่เป็นส่วนราชการตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ให้มีหน้าที่ประสานงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ประเมินคุณภาพ  พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2549 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์   ศิริโสม  เป็นหัวหน้าสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ

พ.ศ. 2550  มีประกาศมหาวิทยาลัย แต่งตั้ง อาจารย์พวงผกา  คุณาสิทธิ์  ดำรงตำแหน่ง  หัวสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ    

พ.ศ. 2552 – 2554  ได้ยกฐานะเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ในการประชุมครั้งที่ 3/2552  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552  อนุมัติให้จัดตั้งสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ  เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Office of Quality Assurance”  ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2552  โดยมีอาจารย์พวงผกา  คุณาสิทธิ์  เป็นผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ  มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เพื่อการดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร ทั้งภายใน  และภายนอกมหาวิทยาลัย  และการดำเนินการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละปีงบประมาณ  เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการจัดทำระบบการรับรองวิทยฐานะสถาบัน  เพื่อนำไปสู่การขอให้รับรองและรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา  รวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และดำเนินการทุกประการให้สถาบันมีระดับคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะ  เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม  สนับสนุน  ขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยงานนำกระบวนการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานขององค์กรทุกภาระงาน  โดยเฉพาะการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย  และเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย เพื่อจะนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา  และเป็นหน่วยงานสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในระดับนักศึกษา  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา  รวมถึงบทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ. 2555 – 2559   มีประกาศมหาวิทยาลัย แต่งตั้ง อาจารย์พวงผกา  คุณาสิทธิ์  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555  อีกวาระหนึ่ง  พ.ศ. 2560  มีประกาศมหาวิทยาลัย แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์  ศิริโสม  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560