แบบฟอร์ม

เรื่อง
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Check Assessment Report : CAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0
156.37 KB 59 downloads26 พ.ค. 66
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง Self-Assessment Report (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0
164.39 KB 74 downloads25 พ.ค. 66
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 รอบ 6/9 เดือน
264.64 KB 86 downloads4 ม.ค. 66
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
543.79 KB 138 downloads26 เม.ย. 65
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (มคอ.7) ปีการศึกษา 2564
503.85 KB 86 downloads26 เม.ย. 65
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 รอบ 6/9 เดือน (สำหรับเกณฑ์ พ.ศ. 2558)
113.05 KB 99 downloads27 ม.ค. 65
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 รอบ 6/9 เดือน (สำหรับเกณฑ์ พ.ศ. 2548)
112.82 KB 19 downloads27 ม.ค. 65
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
544.95 KB 135 downloads27 เม.ย. 64
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (มคอ.7) ปีการศึกษา 2563
502.09 KB 107 downloads27 เม.ย. 64
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 รอบ 6/9 เดือน (สำหรับเกณฑ์ พ.ศ. 2558)
70.08 KB 94 downloads13 ม.ค. 64
เรื่อง
รายงานผลการประเมินตนเอง Self-Assessment Report (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx
81.42 KB 13 downloads25 พ.ค. 66
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx (ส่ง สป.อว.)
110.46 KB 11 downloads25 พ.ค. 66
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2565 รอบ 6/9 เดือน
201.65 KB 15 downloads4 ม.ค. 66
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564
791.01 KB 41 downloads26 เม.ย. 65
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564
815.74 KB 34 downloads26 เม.ย. 65
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 รอบ 6/9 เดือน
118.53 KB 22 downloads27 ม.ค. 65
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563
793.34 KB 23 downloads27 เม.ย. 64
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563
815.14 KB 26 downloads27 เม.ย. 64
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 รอบ 6/9 เดือน
72.65 KB 22 downloads13 ม.ค. 64
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562
355.94 KB 33 downloads5 พ.ค. 63
เรื่อง
รายงานผลการประเมินตนเอง Self-Assessment Report (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx
81.42 KB 13 downloads25 พ.ค. 66
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx (ส่ง สป.อว.)
110.46 KB 11 downloads25 พ.ค. 66
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2564
844.13 KB 26 downloads26 เม.ย. 65
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562
385.28 KB 18 downloads5 พ.ค. 63
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562
501.62 KB 26 downloads30 เม.ย. 63
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562 รอบ 6/9 เดือน
973.22 kB 15 downloads2 มี.ค. 63
เรื่อง
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2564
781.90 KB 26 downloads26 เม.ย. 65
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2564
749.48 KB 32 downloads26 เม.ย. 65
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2563
776.64 KB 16 downloads3 พ.ค. 64
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2563
746.34 KB 29 downloads3 พ.ค. 64
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2562
342.79 KB 29 downloads5 พ.ค. 63
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2562
501.62 KB 37 downloads30 เม.ย. 63
เรื่อง
หนังสือรับรองประสบการณ์การเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
58.44 KB 2361 downloads10 เม.ย. 63
แนวปฏิบัติในการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน คปภ.
34.33 KB 1691 downloads10 เม.ย. 63
เรื่อง
แบบฟอร์มการขอเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
15.44 KB 17 downloads22 พ.ค. 63
แบบฟอร์มการขอปรับปรุงแก้ไข/เพิ่มเติมรหัสหลักสูตร
12.57 KB 12 downloads22 พ.ค. 63
แบบฟอร์มการขอปลดล็อกการบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
25.54 KB 12 downloads22 พ.ค. 63
แบบฟอร์มการยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร
28.82 KB 8 downloads22 พ.ค. 63
แบบฟอร์มการยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินงาน ระดับคณะ/สถาบัน
23.26 KB 7 downloads22 พ.ค. 63
แบบแจ้งขอรหัสประจำตัว (Verify Code) ประธานคณะกรรมการ
31.50 KB 7 downloads22 พ.ค. 63
แบบแจ้งชื่อ/เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของสถาบัน
27.50 KB 9 downloads22 พ.ค. 63
แบบฟอร์มการเพิ่มคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
25.56 KB 7 downloads22 พ.ค. 63
เรื่อง
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน
125.42 KB 12 downloads26 ก.ค. 66
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
123.40 KB 26 downloads3 เม.ย. 66
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
153.96 KB 28 downloads2 ธ.ค. 65
รายงานผลการติดตามการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
28.98 KB 24 downloads22 ก.ย. 65
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2564 – 30 กันยายน 2565)
109.98 KB 20 downloads22 ก.ย. 65
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 2564 – 30 มิถุนายน2565)
111.74 KB 19 downloads7 ก.ค. 65
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2565)
109.79 KB 24 downloads26 เม.ย. 65
แบบฟอร์มการเขียนผลงาน QA_KM Day 2022
333.34 KB 68 downloads10 มี.ค. 65
(ร่าง) แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
157.24 KB 15 downloads13 ม.ค. 65
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564)
110.12 KB 38 downloads7 พ.ค. 64
เรื่อง
แบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Integrity & Transparency Assessment: OIT) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
48.87 KB 612 downloads16 มี.ค. 63
เรื่อง
แบบฟอร์มรายงานการบริหารงานแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ไตรมาส 4
50.99 KB 12 downloads9 ต.ค. 63
แบบฟอร์มการรายงานการบริหารงานแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
46.27 KB 10 downloads6 ส.ค. 63
ตัวอย่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
1.80 MB 10 downloads18 มิ.ย. 63
ตัวอย่างแผนปฏิบัติราชการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4.69 MB 10 downloads18 มิ.ย. 63
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี
153.32 KB 9 downloads18 มิ.ย. 63
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี
111.48 KB 12 downloads18 มิ.ย. 63
Q&A เรื่อง ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
555.87 KB 7 downloads18 มิ.ย. 63
เอกสารนำเสนอ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ
17.29 MB 8 downloads18 มิ.ย. 63
เรื่อง
แบบฟอร์มการรายงานผลการเข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของบุคลากรสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
16.94 KB 14 downloads14 มิ.ย. 64