เอกสารประกอบโครงการ

เรื่อง
โครงการวัยรุ่น วัยใส โตไปไม่โกง โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1/2566
66.36 KB 10 downloads28 เม.ย. 66
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกบุคลากร ปลอดทุจริตคอรัปชั่น
51.73 KB 48 downloads28 เม.ย. 66
เอกสารประกอบโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้วย EdPEx
0.00 KB 55 downloads26 ม.ค. 65
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษา และพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4.64 MB 125 downloads2 เม.ย. 62
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome based Education)” วันที่ 17 – 18 มกราคม 2562
2.01 MB 257 downloads18 ม.ค. 62
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน” วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
2.99 MB 153 downloads18 ม.ค. 62
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรแกนนำสู่ความเป็นเลิศ” วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2561
3.62 MB 143 downloads18 ม.ค. 62