รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (EQA)

รายงานการประเมินตนเอง รอบสาม (พ.ศ. 2554 -2558) ระดับอุดมศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง รอบสาม (พ.ศ. 2554 -2558) ระดับอุดมศึกษา
2.21 MB || 21 พ.ค. 57 || 139 downloads

  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)

  รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562
  รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562
  6.63 MB || 10 มี.ค. 64 || 17 downloads
  รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561
  รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561
  5.21 MB || 3 เม.ย. 63 || 18 downloads
  รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560
  รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560
  4.54 MB || 23 พ.ค. 62 || 462 downloads
  รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559
  รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559
  6.13 MB || 21 มี.ค. 61 || 344 downloads
  รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2558
  รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2558
  3.86 MB || 25 ก.ค. 60 || 469 downloads
  รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2557
  รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2557
  4.71 MB || 25 พ.ค. 59 || 346 downloads
  รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2556
  รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2556
  3.92 MB || 27 พ.ย. 57 || 514 downloads
  รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2555
  รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2555
  6.18 MB || 25 เม.ย. 57 || 302 downloads
  รายงานการประเมินตนเอง สำนักมาตรฐานและปรกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2562
  รายงานการประเมินตนเอง สำนักมาตรฐานและปรกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2562
  2.93 MB || 10 มี.ค. 64 || 2 downloads
  รายงานการประเมินตนเอง สำนักมาตรฐานและปรกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2561
  รายงานการประเมินตนเอง สำนักมาตรฐานและปรกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2561
  2.06 MB || 10 ก.ย. 62 || 0 downloads
  รายงานการประเมินตนเอง สำนักมาตรฐานและปรกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560
  รายงานการประเมินตนเอง สำนักมาตรฐานและปรกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560
  2.43 MB || 10 ส.ค. 62 || 0 downloads
  รายงานการประเมินตนเอง สำนักมาตรฐานและปรกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559
  รายงานการประเมินตนเอง สำนักมาตรฐานและปรกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559
  2.1 MB || 21 มี.ค. 61 || 223 downloads
  รายงานการประเมินตนเอง สำนักมาตรฐานและปรกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558
  รายงานการประเมินตนเอง สำนักมาตรฐานและปรกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558
  1.69 MB || 21 มี.ค. 61 || 224 downloads
  รายงานการประเมินตนเอง สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557
  รายงานการประเมินตนเอง สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557
  1.82 MB || 25 พ.ค. 59 || 427 downloads
  รายงานการประเมินตนเอง สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556
  รายงานการประเมินตนเอง สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556
  1.05 MB || 27 พ.ย. 57 || 556 downloads
  รายงานการประเมินตนเอง สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555
  รายงานการประเมินตนเอง สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555
  1.28 MB || 25 เม.ย. 57 || 563 downloads