ระบบติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระบบติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

report_iqa_fac_คปภ

รายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ คปภ.


ข้อมูลทั่วไป


องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต


ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
     ไม่ต้องรายงานข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เนื่องจากระบบจะทำการดึงข้อมูลระดับหลักสูตรมาคำนวณอัตโนมัติ

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย


องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ


องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย


องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ


ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ


report_iqa_fac_EdPEx

รายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx


ข้อมูลทั่วไป


ส่วนที่ 1 ลักษณะองค์์กร (Organizational Description)


ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment)
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationships)

ส่วนที่ 2 สถานการณ์ของสถาบัน (Organizational Situation)


ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment)
ร้อยละ

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ


report_iqa_curr_คปภ

รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ คปภ.


ข้อมูลทั่วไป


ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่
จำนวนนักศึกษาคงอยู่ทุกชั้นปี
คน

เลือกตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน


ผ่านไม่ผ่าน
1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
สรุปผลประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ผ่านไม่ผ่าน
1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
สรุปผลประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต


ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา


องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์


องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน


ดำเนินการไม่ดำเนินการ
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้


ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ


report_iqa_curr_AUN-QA

รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA


ข้อมูลทั่วไป


ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่
จำนวนนักศึกษาคงอยู่ทุกชั้นปี
คน

ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ สป.อว. (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1)


ผ่านไม่ผ่าน
1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา)
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา)
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา)
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา (เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา)
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ในระดับบัณฑิตศึกษา (เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา)
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
สรุปผลประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ผ่านไม่ผ่าน
1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
สรุปผลประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA


1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)


2. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)


3. แนวทางการจัดการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)


4. การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)


5. บุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff)


6. การบริการและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Support Services)


7. สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)


8. ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcomes)


ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ


ตรวจสอบสถานะการส่งรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


ระดับคณะ

ลำดับคณะเกณฑ์ที่เลือกใช้สถานะการส่งรายงาน
1คณะครุศาสตร์คปภ.ส่งรายงานแล้ว
2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์EdPExส่งรายงานแล้ว
3คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีEdPExส่งรายงานแล้ว
4คณะวิทยาการจัดการคปภ.ส่งรายงานแล้ว
5คณะเทคโนโลยีการเกษตรคปภ.ส่งรายงานแล้ว
6คณะเทคโนโลยีสารสนเทศEdPExส่งรายงานแล้ว
7คณะนิติศาสตร์คปภ.ส่งรายงานแล้ว
8คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์คปภ.ส่งรายงานแล้ว
9คณะวิศวกรรมศาสตร์คปภ.ส่งรายงานแล้ว

ระดับหลักสูตร

ลำดับคณะระดับปริญญาสาขาวิชาเกณฑ์ที่เลือกใช้สถานะการส่งรายงาน
1ครุศาสตร์ปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยAUN-QAส่งรายงานแล้ว
2ครุศาสตร์ปริญญาตรีคณิตศาสตร์คปภ.ส่งรายงานแล้ว
3ครุศาสตร์ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ศึกษาคปภ.ส่งรายงานแล้ว
4ครุศาสตร์ปริญญาตรีเคมีคปภ.ส่งรายงานแล้ว
5ครุศาสตร์ปริญญาตรีชีววิทยาคปภ.ส่งรายงานแล้ว
6ครุศาสตร์ปริญญาตรีดนตรีศึกษาคปภ.ส่งรายงานแล้ว
7ครุศาสตร์ปริญญาตรีพลศึกษาคปภ.ส่งรายงานแล้ว
8ครุศาสตร์ปริญญาตรีฟิสิกส์คปภ.ส่งรายงานแล้ว
9ครุศาสตร์ปริญญาตรีภาษาไทยคปภ.ส่งรายงานแล้ว
10ครุศาสตร์ปริญญาตรีภาษาอังกฤษคปภ.ส่งรายงานแล้ว
11ครุศาสตร์ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์คปภ.ส่งรายงานแล้ว
12ครุศาสตร์ปริญญาตรีสังคมศึกษาคปภ.ส่งรายงานแล้ว
13ครุศาสตร์ปริญญาตรีบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษคปภ.ส่งรายงานแล้ว
14ครุศาสตร์ปริญญาตรีการสอนภาษาจีนคปภ.ส่งรายงานแล้ว
15ครุศาสตร์ปริญญาตรีอุตสาหกรรมศิลป์คปภ.ส่งรายงานแล้ว
16ครุศาสตร์ปริญญาตรีการศึกษาพิเศษและภาษาไทยคปภ.ส่งรายงานแล้ว
17ครุศาสตร์ปริญญาตรีการประถมศึกษาคปภ.ส่งรายงานแล้ว
18ครุศาสตร์ปริญญาตรีเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาคปภ.ส่งรายงานแล้ว
19ครุศาสตร์ปริญญาตรีการจัดการการกีฬาคปภ.ส่งรายงานแล้ว
20ครุศาสตร์ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การกีฬาคปภ.ส่งรายงานแล้ว
21ครุศาสตร์ปริญญาตรีศิลปศึกษาคปภ.ส่งรายงานแล้ว
22ครุศาสตร์ปริญญาโทการบริหารการศึกษาAUN-QAส่งรายงานแล้ว
23ครุศาสตร์ปริญญาโทคอมพิวเตอร์ศึกษาคปภ.ส่งรายงานแล้ว
24ครุศาสตร์ปริญญาโทวิจัยและประเมินผลการศึกษาคปภ.ส่งรายงานแล้ว
25ครุศาสตร์ปริญญาโทหลักสูตรและการเรียนการสอนคปภ.ส่งรายงานแล้ว
26ครุศาสตร์ปริญญาโทวิทยาศาสตรศึกษาคปภ.ส่งรายงานแล้ว
27ครุศาสตร์ปริญญาโทคณิตศาสตร์ศึกษาAUN-QAส่งรายงานแล้ว
28ครุศาสตร์ปริญญาโทสังคมศึกษาคปภ.ส่งรายงานแล้ว
29ครุศาสตร์ปริญญาโทนวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬาคปภ.ส่งรายงานแล้ว
30ครุศาสตร์ปริญญาโทการศึกษาปฐมวัยคปภ.ส่งรายงานแล้ว
31ครุศาสตร์ปริญญาเอกการบริหารการศึกษาAUN-QAส่งรายงานแล้ว
32ครุศาสตร์ปริญญาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาคปภ.ส่งรายงานแล้ว
33ครุศาสตร์ปริญญาเอกวิจัยและประเมินผลการศึกษาคปภ.ส่งรายงานแล้ว
34ครุศาสตร์ปริญญาเอกหลักสูตรและการเรียนการสอนคปภ.ส่งรายงานแล้ว
35ครุศาสตร์ปริญญาเอกการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นคปภ.ส่งรายงานแล้ว
36ครุศาสตร์ปริญญาเอกวิจัยและพัฒนาหลักสูตรคปภ.ส่งรายงานแล้ว
37ครุศาสตร์ปริญญาเอกคณิตศาสตร์ศึกษาAUN-QAส่งรายงานแล้ว
38มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปริญญาตรีปรัชญา สังคม และวัฒนธรรมคปภ.ส่งรายงานแล้ว
39มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปริญญาตรีสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นคปภ.ส่งรายงานแล้ว
40มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตร์AUN-QAส่งรายงานแล้ว
41มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปริญญาตรีดนตรีAUN-QAส่งรายงานแล้ว
42มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปริญญาตรีนาฏศิลป์และการแสดงคปภ.ส่งรายงานแล้ว
43มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปริญญาตรีบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คปภ.ส่งรายงานแล้ว
44มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปริญญาตรีภาษาจีนคปภ.ส่งรายงานแล้ว
45มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปริญญาตรีภาษาไทยเพื่อการสื่อสารAUN-QAส่งรายงานแล้ว
46มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปริญญาตรีภาษาไทยคปภ.ส่งรายงานแล้ว
47มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปริญญาตรีภาษาอังกฤษAUN-QAส่งรายงานแล้ว
48มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปริญญาโทยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นคปภ.ส่งรายงานแล้ว
49มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปริญญาโทวิจัยศิลปวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์AUN-QAส่งรายงานแล้ว
50มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปริญญาเอกยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาภูมิภาคคปภ.ส่งรายงานแล้ว
51มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปริญญาเอกวิจัยศิลปวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์AUN-QAส่งรายงานแล้ว
52วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปริญญาตรีคณิตศาสตร์AUN-QAส่งรายงานแล้ว
53วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปริญญาตรีเคมีคปภ.ส่งรายงานแล้ว
54วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปริญญาตรีชีววิทยาคปภ.ส่งรายงานแล้ว
55วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปริญญาตรีฟิสิกส์คปภ.ส่งรายงานแล้ว
56วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปริญญาตรีวิทยาการคอมพิวเตอร์คปภ.ส่งรายงานแล้ว
57วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมAUN-QAส่งรายงานแล้ว
58วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปริญญาตรีสถิติศาสตร์ประยุกต์AUN-QAส่งรายงานแล้ว
59วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปริญญาตรีสาธารณสุขชุมชนคปภ.ส่งรายงานแล้ว
60วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปริญญาตรีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)AUN-QAส่งรายงานแล้ว
61วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปริญญาตรีเทคโนโลยีชีวภาพคปภ.ส่งรายงานแล้ว
62วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปริญญาตรีเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (WIL)คปภ.ส่งรายงานแล้ว
63วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปริญญาตรีวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างคปภ.ส่งรายงานแล้ว
64วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปริญญาตรีวิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศคปภ.ส่งรายงานแล้ว
65วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปริญญาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาคปภ.ส่งรายงานแล้ว
66วิทยาการจัดการปริญญาตรีนิเทศศาสตร์คปภ.ส่งรายงานแล้ว
67วิทยาการจัดการปริญญาตรีการจัดการAUN-QAส่งรายงานแล้ว
68วิทยาการจัดการปริญญาตรีการบัญชีคปภ.ส่งรายงานแล้ว
69วิทยาการจัดการปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจคปภ.ส่งรายงานแล้ว
70วิทยาการจัดการปริญญาตรีการตลาดคปภ.ส่งรายงานแล้ว
71วิทยาการจัดการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์คปภ.ส่งรายงานแล้ว
72วิทยาการจัดการปริญญาตรีการโรงแรมและการท่องเที่ยวคปภ.ส่งรายงานแล้ว
73วิทยาการจัดการปริญญาตรีธุรกิจดิจิทัลคปภ.ส่งรายงานแล้ว
74วิทยาการจัดการปริญญาโทบริหารธุรกิจคปภ.ส่งรายงานแล้ว
75วิทยาการจัดการปริญญาเอกบริหารธุรกิจคปภ.ส่งรายงานแล้ว
76เทคโนโลยีการเกษตรปริญญาตรีเกษตรศาสตร์คปภ.ส่งรายงานแล้ว
77เทคโนโลยีการเกษตรปริญญาตรีเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์คปภ.ส่งรายงานแล้ว
78เทคโนโลยีการเกษตรปริญญาตรีเทคโนโลยีการอาหารคปภ.ส่งรายงานแล้ว
79เทคโนโลยีการเกษตรปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรคปภ.ส่งรายงานแล้ว
80เทคโนโลยีการเกษตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจเกษตรคปภ.ส่งรายงานแล้ว
81เทคโนโลยีการเกษตรปริญญาตรีสัตวศาสตร์คปภ.ส่งรายงานแล้ว
82เทคโนโลยีการเกษตรปริญญาตรีนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลคปภ.ส่งรายงานแล้ว
83เทคโนโลยีการเกษตรปริญญาโทเทคโนโลยีการเกษตรคปภ.ส่งรายงานแล้ว
84เทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศAUN-QAส่งรายงานแล้ว
85เทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันAUN-QAส่งรายงานแล้ว
86เทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัลAUN-QAส่งรายงานแล้ว
87เทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลAUN-QAส่งรายงานแล้ว
88เทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาโทนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีAUN-QAส่งรายงานแล้ว
89เทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาเอกนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีAUN-QAส่งรายงานแล้ว
90นิติศาสตร์ปริญญาตรีนิติศาสตร์คปภ.ส่งรายงานแล้ว
91รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ปริญญาตรีรัฐศาสตร์คปภ.ส่งรายงานแล้ว
92รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์คปภ.ส่งรายงานแล้ว
93รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ปริญญาตรีการบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนาคปภ.ส่งรายงานแล้ว
94รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์คปภ.ส่งรายงานแล้ว
95รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ปริญญาโทการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนคปภ.ส่งรายงานแล้ว
96รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ปริญญาโทนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นคปภ.ส่งรายงานแล้ว
97รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์คปภ.ส่งรายงานแล้ว
98รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ปริญญาเอกการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนคปภ.ส่งรายงานแล้ว
99รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ปริญญาเอกนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นคปภ.ส่งรายงานแล้ว
100วิศวกรรมศาสตร์ปริญญาตรีวิศวกรรมการจัดการAUN-QAส่งรายงานแล้ว
101วิศวกรรมศาสตร์ปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์AUN-QAส่งรายงานแล้ว
102วิศวกรรมศาสตร์ปริญญาตรีการจัดการงานช่างและผังเมืองAUN-QAส่งรายงานแล้ว
103วิศวกรรมศาสตร์ปริญญาตรีเทคโนโลยีไฟฟ้าAUN-QAส่งรายงานแล้ว
104วิศวกรรมศาสตร์ปริญญาตรีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตAUN-QAส่งรายงานแล้ว
105วิศวกรรมศาสตร์ปริญญาตรีวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมคปภ.ส่งรายงานแล้ว