สายตรงผู้อำนวยการ

ข้อตกลงเบื้องต้น
– กรุณาส่งข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อคณะฯ และไม่ขัดต่อความสงบสุขเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
– โปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น กรุณาระบุชื่อ นามสกุล และ e-mail จริงของท่าน หากข้อมูลไม่ครบถ้วน สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อมูลของท่าน
– ท่านสามารถกรอกเรื่องเสนอแนะ/อุทธรณ์และร้องทุกข์ผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง หรืออีเมล์มาที่สายตรงผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ

สายตรงผู้อำนวยการ