RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . index.php [L] Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . index.php [L] Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . index.php [L] Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Allow from all ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและนำเสนอในโครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ (QA_KM Day) พ.ศ. 2567

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและนำเสนอในโครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ (QA_KM Day) พ.ศ. 2567

              ด้วยสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ  จะจัดโครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ. 2567 (QA_KM Day 2024) ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมประเกียรติ 72 พรรษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประกวดผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความสำเร็จของบุคคลหรือหน่วยงาน ด้านบริการวิชาการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ด้านการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานความเป็นไทย และด้านการบริหารและการจัดการที่ดีขององค์กรของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในในการบริหารจัดการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นต้นแบบและเผยแพร่สู่สาธารณชน

              สำนักมาตรฐานฯ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นมีแนวปฏิบัติที่ดีระดับบุคคลหรือหน่วยงาน  ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567  ตามหัวข้อ  ดังต่อไปนี้

             1.  ด้านบริการวิชาการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
             2.  ด้านการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ
             3.  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
             4.  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานความเป็นไทย
             5.  ด้านการบริหารและการจัดการที่ดีขององค์กร

โดยส่งผลงานทาง E-mail : qa_rmu@rmu.ac.th  ประกอบด้วย
               1. รายละเอียดผลงานตามแบบฟอร์ม ในรูปแบบไฟล์ Word จำนวน 1 ไฟล์
             2. ไฟล์โปสเตอร์ ในรูปแบบไฟล์ Pdf  จำนวน 1 ไฟล์
             3. ไฟล์โปสเตอร์ ในรูปแบบไฟล์ PowerPonit  จำนวน 1 ไฟล์
         

เอกสารดาวน์โหลด