ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2562

             สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะจัดอบรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2563 โดยเนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย

                  ส่วนที่ 1 รูปแบบการประชุมออนไลน์
                                – การใช้ระบบ Google Meet
                               – การใช้ระบบ Microsoft Team

                  ส่วนที่ 2 ระบบเอกสารออนไลน์
                               – การใช้ระบบ Google Documents

             สำนักมาตรฐานฯ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมฯ ในวันและเวลา ดังนี้

เอกสารดาวน์โหลด