ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและนำเสนอในโครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ (QA_KM Day) พ.ศ. 2563

              ด้วยสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ  จะจัดโครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ. 2563 (QA_KM Day 2020) ในวันที่ 10 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563  เพื่อจัดกิจกรรมการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  ความสำเร็จของบุคคลหรือหน่วยงาน  ตามแผนการปฏิบัติการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

              สำนักมาตรฐานฯ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีผลงานโดเด่นมีแนวปฏิบัติที่ดีระดับบุคคลหรือหน่วยงาน  ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและนำเสนอผลงาน  ภายในวันที่ 10 – 27 เมษายน 2563  ตามหัวข้อ  ดังต่อไปนี้

              1.  ด้านบริการวิชาการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
             2.  ด้านการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ
            3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (WIL/สหกิจศึกษา/start up)
            4.  ด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ภาษาอังกฤษ)
            5.  ด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านดิจิทัล)
            6.  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
            7.  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานความเป็นไทย
            8.  ด้านบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

โดยส่งผลงานทาง E-mail : qa.rmu1@gmail.com  และประกาศผลการตัดสินผลงาน วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

เอกสารดาวน์โหลด