ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและนำเสนอในโครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ (QA_KM Day) พ.ศ. 2565

              ด้วยสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ  จะจัดโครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ. 2565 (QA_KM Day 2022) ในวันที่ 5 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมประเกียรติ 72 พรรษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อจัดกิจกรรมการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  ความสำเร็จของบุคคลหรือหน่วยงาน  ตามแผนการปฏิบัติการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

              สำนักมาตรฐานฯ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีผลงานโดเด่นมีแนวปฏิบัติที่ดีระดับบุคคลหรือหน่วยงาน  ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด  ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565  ตามหัวข้อ  ดังต่อไปนี้

             1.  ด้านบริการวิชาการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
             2.  ด้านการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ
            3.  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
            4.  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานความเป็นไทย
            5.  ด้านบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

โดยส่งผลงานทาง E-mail : qa_rmu@rmu.ac.th  ประกอบด้วย
             1. รายละเอียดผลงานตามแบบฟอร์ม ในรูปแบบไฟล์ Word จำนวน 1 ไฟล์
         

เอกสารดาวน์โหลด