ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและนำเสนอในโครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ (QA_KM Day) พ.ศ. 2564

              ด้วยสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ  จะจัดโครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ. 2564 (QA_KM Day 2021) ในวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุม Conference Room 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34)  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อจัดกิจกรรมการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  ความสำเร็จของบุคคลหรือหน่วยงาน  ตามแผนการปฏิบัติการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

              สำนักมาตรฐานฯ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีผลงานโดเด่นมีแนวปฏิบัติที่ดีระดับบุคคลหรือหน่วยงาน  ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด  ภายในวันที่ 5 – 20 มีนาคม 2564  ตามหัวข้อ  ดังต่อไปนี้

             1.  ด้านบริการวิชาการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
             2.  ด้านการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ
            3.  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
            4.  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานความเป็นไทย
            5.  ด้านบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

โดยส่งผลงานทาง E-mail : qa.rmu1@gmail.com  ประกอบด้วย
             1. รายละเอียดผลงานตามแบบฟอร์ม ในรูปแบบไฟล์ Word จำนวน 1 ไฟล์
            2. โปสเตอร์ ในรูปแบบไฟล์ PowerPoint จำนวน 1 ไฟล์

เอกสารดาวน์โหลด